Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri;

  • Kurum personelinin işe alımı ve özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, performans ölçütleri ile insan kaynakları politikasını hazırlamak.

  • Kurum hizmetleri için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gereken önlemleri almak, belirlenmiş politikaları ve ilkeleri uygulamak.

  • Kurumun evrak, arşiv, dokümantasyon ve taşınır hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

  • Kurumun ihale, satın alma ve lojistik işlemlerini yürütmek.

  • Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak

Bilgi Güvenliği Politikası

Misyonu, Paydaşlarla birlikte, yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek olan MYK tarafından, üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır.

Bilgi güvenliğinin genel amacı; ilgili yasalar ve sözleşmeler çerçevesinde tüm tarafların bilgi güvenliği farkındalığı arttırılarak hassas Kurum bilgilerinin, gizliliğini, bütünlüğünü ve bu bilgileri barındıran veya bilgilerin işlenmesinde kullanılan bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilirliğini uygun düzeyde sağlamaktır. Bu düzey, mevcut bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak Kurum bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimiyle belirlenir.

 nsan_Kaynaklar 
İnsan Kaynakları